Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR

vznikla jako důsledek revize a úpravy doposud používaných standardů ubytování v soukromí (platných do roku 2016), kde bylo úzce provázáno ubytování v soukromí a doplňkové služby charakteristické pro agroturistiku a venkovskou turistiku. Tento stav již nevyhovoval vývoji v tomto segmentu služeb. 


Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR je navržena tak, aby se stala „nadstavbou“ nejenom pro ubytování v soukromí, ale i pro ubytovací zařízení s větší kapacitou a rovněž pro zážitkové programy bez ubytování.


Materiál Kategorizace slouží jako pomůcka pro zařazování zařízení poskytujících služby agroturistiky a venkovské turistiky do příslušných kategorií dle minimálních stanovených požadavků s cílem zlepšení orientace hostů, tedy zlepšení ochrany spotřebitele, cestovních kanceláří a agentur, zvýšení transparentnosti trhu služeb agroturistiky a venkovské turistiky a v neposlední řadě ke zkvalitnění služeb agroturistiky a venkovské turistiky.


Požadavky jsou uváděny jako minimální. Kategorizace nenírnobecně závazným právním předpisem a je na samotném provozovateli zařízení,rnzdali certifikaci podstoupí, či nikoliv. 


Účelem tohoto standardu je podpořit kvalitu ve službách agroturistiky a venkovské turistiky a Svaz venkovské turistiky a agroturistiky,z.s. si je vědom odpovědnosti za kvalitativní rozvoj poskytovaných služeb.


Požadavky tohoto standardu jsou formulovány tak, aby jejich aplikace přinesla užitek jak zákazníkům, tak i provozovatelům služeb agroturistiky a venkovské turistiky v ČR.

Kategorizace je platná od 28. 2. 2017.


Kategorie

Dovolená na statku – služby agroturistiky spojené s ubytováním které poskytuje výhradně zemědělský podnikatel.

Dovolená na venkově – služby venkovské turistiky spojené s ubytováním.

Zážitky na venkově – zážitkový pravidelně se opakující program bez ubytování, který se týká minimálně jednoho okruhu z následujících témat:

 • zemědělství,

 • lesnictví,

 • víno, ovoce, zelenina,

 • zahradnictví,

 • bylinky, přírodní zahrady

 • příprava potravin,

 • regionální řemesla,

 • činnosti související s krajinou, ochranou přírody, domácí faunou a flórou,

 • umění a kultura,

 • zdraví.


Postup získání certifikátu a klasifikačního znaku

 1. Zájemce o certifikaci a přidělení značky jedné z kategorií Dovolená na statku, Dovolená na venkově a Zážitky na venkově se seznámí s platnou verzí standardu Kategorizace zařízení agroturistiky a venkovské turistiky ČR.

 2. Zájemce vyhodnotí stávající nabídku služeb a vybavení svého zařízení a vybere si odpovídající kategorii. V případě zjištění rozdílů mezi aktuálním stavem a požadavky standardu, odstraní zjištěné nedostatky či rozdíly. Se svými dotazy se žadatel může obrátit písemně či telefonicky na sekretariát Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

 3. Zájemce vyplní elektronickou (písemnou) žádost o certifikaci, sebehodnotící tabulku a čestné prohlášení (všechny dokumenty jsou volně přístupné na www.svazvta.cz) a podepsané (možnost odeslání elektronicky) je zašle na adresu sekretariátu Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s.

 4. Na základě žádosti a správně vyplněných příloh je žadateli zaslána faktura za certifikaci.

 5. Po úhradě faktury za certifikaci na účet Svazu venkovské turistiky a agroturistiky, z.s. je žádosti přidělen komisař, který provede na místě certifikovaného zařízení prohlídku a zhodnocení zařízení a nabízených služeb žadatele. Na místě je sepsán zápis (možnost i elektronický), pořízena fotodokumentace certifikovaného zařízení (exteriér, interiér) a vydáno potvrzení o provedené kontrole na místě.

 6. Certifikační komise rozhodne o udělení certifikátu a značky.

 7. Po splnění všech podmínek vztahujících se k certifikaci je žadateli zaslán certifikát a samolepka (tabulka), která bude viditelně umístěna při vstupu do zařízení (dveře, vývěska apod.).PRO ZÁJEMCE O CERTIFIKACI A ZÍSKÁNÍ ZNAČKY DOVOLENÁ NA STATKU, DOVOLENÁ NA VENKOVĚ, NEBO ZÁŽITKY NA VENKOVĚ 

dokumenty elektronické certifikace přes
REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ